Psychoterapie

Psychoterapie je obvykle dlouhodobá a hlubší forma spolupráce. Přináší prostor pro otevřenou komunikaci a sdílení v bezpečné atmosféře, důkladnější vhled do problémů a konfliktních motivů, ale zároveň i nastartování sebe-uzdravujících procesů, podnícení osobního potenciálu a vnitřních zdrojů. Námi využívané metody staví na celostním přístupu. Mimo jiné nabízíme na tělo orientovanou práci, která směřuje k prohloubení kontaktu s vnitřním já a s vlastními emočními impulzy.Psychoterapie

Psychoterapie je obvykle dlouhodobá a hlubší forma spolupráce. Přináší prostor pro otevřenou komunikaci a sdílení v bezpečné atmosféře, důkladnější vhled do problémů a  konfliktních motivů. Nabízíme také na tělo orientovanou práci, která směřuje k prohloubení kontaktu s vnitřním já a s vlastními emočními impulzy.

Psychoterapeutický proces směřuje k přirozenému růstu, osobnostnímu rozvoji a lepší integrovanosti osobnosti. Vede k probouzení vlastních nápomocných postojů k řešení potíží a uzdravování.

Můžete se na nás obrátit v případě osobních problémů, jako jsou úzkosti, poruchy nálady, vztahové potíže, psychosomatická onemocnění, chronický stres nebo přetížení. Stejně tak s otázkami smyslu a směřování v životě, subjektivní nespokojenosti, potřebou změny nebo spirituálními tématy.


Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je ve srovnání s psychoterapií kratším procesem, zahrnuje obvykle několik setkání. Terapeut nabízí více vysvětlení a informací, které vycházejí z jeho profesionálního postoje, zkušeností a znalostí. Psychologické poradenství je možno uplatnit tam, kde není hlavním cílem hlubší osobnostní změna.


Terapeutické směry

BIOSYNTÉZA

Biosyntéza je celostní přístup v somatické psychoterapii založený Davidem Boadellou, jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Biosyntéza klade důraz na integraci základních životních procesů, a to tělesného (pohybového) spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Využívá při práci s klienty dynamický a procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a somatických projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí.

Více na www.biosynteza.cz

GESTALT TERAPIE

Gestalt terapie je jedním ze soudobých existenciálních směrů vycházejících původně z psychoanalýzy, ale obohacujících práci s klientem o prvky fenomenologie a práce s tělem. Podstatou tohoto přístupu je proces pozorování a uvědomování v situaci teď a tady. Terapeut společně s klientem zvědomuje složky právě teď přítomného prožívání a nechává prostor k jejich uspořádání do nového, smysluplného tvaru.

Více na www.gestalt-praha.cz

PESSO BOYDEN PSYCHOMOTORICKÁ PSYCHOTERAPIE (PBSP)

PBSP je jedna z původních psychoterapeutických metod určených k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě. Vyvinul ji americký manželský pár Albert Pesso a Diane Boyden-Pesso. Zaměřuje se na zkoumání citlivých míst prožívání a rezonancí těchto citlivých míst v paměti. V rámci sesse (tzv. „struktury“) terapeut pomáhá klientovi stavět a tvarovat zkoumanou scénu tak, aby co nejvíce odpovídala jeho vnitřní „mapě“. Terapeutickým cílem struktury je, aby klient mohl v jejím průběhu objevit, vstřebat a odnést si do dalšího života zážitek ideálního uspokojení jedné či více bytostných potřeb.

Více na www.pbsp.cz

PROCESOVĚ ORIENTOVANÁ PRÁCE (POP)

POP označuje souhrn teorie a praktických postupů, které mají široké uplatnění v psychoterapii, při řešení konfliktů, práci se skupinami, práci s tělem a myslí i facilitaci komunit. Úkolem procesového pracovníka a klienta je zachytit proces, který se právě děje a podpořit ho. POP předpokládá, že sny, symptomy, zdravotní i vztahové problémy v sobě nesou poselství, které klient není momentálně schopen vnímat, ale které nás může učinit celistvějším a otevřít cestu k plnějšímu prožívání.

Více na www.processwork.cz

PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIE (PAPT)

PAPT je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces PAPT pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání, které respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje postupně se s nimi seznamovat na vědomé rovině, a tím si vytvořit schopnost rozumět jim a měnit je.

Více na www.cspap.cz


„Gram kontaktu je více než tuna informací.“

D. Boadella


Na Míčánce 32, Praha 6, 160 00
info@podkridly.com

Najděte nás na mapě

Pod křídly 2020 ©